7. Születésnapi nyereményjáték szabályzat

Bevezető
A Vitamin Szalon Korlátolt Felelősségű Társaság a weboldalán és az üzleteiben nyereményjátékokat (a továbbiakban:
„Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) szervez, amelyek részvételi feltételeit és
szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.


1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:
A Nyereményjátékok szervezője a Vitamin Szalon Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely /
értesítési cím: 6728 Szeged Algyói út 72, cégjegyzékszám: 06 09 020761, adószám:
24785309206, továbbiakban: „Szervező”).
A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:
Weblap: https://www.premiumpiacszeged.hu/
Facebook oldal: https://www.facebook.com/vitaminszalonszeged
E-mail: info@vitaminszalon.hu

2. A Játékszabályzat hatálya
A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint
azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a
Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel
vagy kifogással lép fel.

3. A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre:
3.1. A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki, aki vásárol a Vitamin Szalon üzleteiben, valamint a webshopon keresztül
(a továbbiakban: „Játékos”), és

a.) A vásárlás során az adatait megadja, és a jelen
Játékszabályzatot elfogadja, vagy
b.) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott
kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

3.2. Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy
egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére,
valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a
törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői
felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.


3.3. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező
cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1.
pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói, illetve 2. pontjában
meghatározottak szerinti hozzátartozói.

3.4. A Nyereményjátékokban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy
magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

3.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost,
továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi
eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

a.) a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy
egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy
b.) más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

3.6. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.5. pontban meghatározott eseteket saját
döntési jogkörében bírálja el.

3.7. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra
történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában
ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben a Játékost terheli.

4. A Nyereményjátékok időtartama:
4.1. A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint. 2021.03.09-től 2021.04.09-ig vagy az összes széf kinyitásáig.

5. A Nyereményjátékok menete, nyeremények:
5.1.
a.) A Vitamin Szalonokban történő vásárlás után a vásárló egy kódot kap, melyet az üzletben elhelyezett széfen kipróbálhat. Amennyiben a kódja nyitja a széfet, a vásárló nyert. 
b.) Ha nem nyert, az adatai megadásával tovább játszhat az üzletben elhelyezett nyereményládába helyezett, adatait tartalmazó kártya révén.
c.) Minden online vásárlás során részt vesz a nyeremények sorsolásában

 
5.2. Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a
megnyerhető nyereményt. A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett
nyeremény(ek)en (a továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem
sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.
- Samsung UE43TU7022KXXH Smart LED Televízió
- Gorenje N619EAW4 Alulfagyasztós hűtőszekrény
- Bella Pico 2G konyhai robotgép
- Fruitberry gyümölcscentrifuga
- Huawei MediaPad T3 10 Tablet
- Xiaomi Mi Watch Lite okosóra
- Zöldség-gyümölcs csomag


5.3. A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok
figyelmét, hogy a Nyereményjátékokban elnyert, valamint kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához
és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak
megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem
köteles.


6. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete:

6.1 Az üzletekben zajló nyereményjáték során a Nyeremény azt a Játékost illeti, aki kinyitotta az üzletekben található széfet. A nyereményjátékban a Prémium Piac webshopban vásárlók is részt vesznek
6.2 A Nyeremények online vásárlás utáni kisorsolására két tanú jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén.
6.3 A Nyeremények sorsolása gépi úton történik két tanú jelenlétében;
6.4 A Szervező a kisorsolt Nyeremény esetében közvetlenül e-mailen és/vagy telefonon értesíti a Nyerteseket.
Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a
Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a
soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről.
A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak.
Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési
határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett
visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel
kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.
6.4. A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő
visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel
(Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át.
6.5. A Nyeremény(ek) - Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz
tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a
Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a
Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.
6.6. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak
érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.
6.7. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és
jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre
kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán, illetve
a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra
kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel
kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és
véglegesen lemondanak.


7. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek
7.1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a
kiírásban szereplő Facebook, illetve weboldalak bármelyike technikai okokból
időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok
technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint
a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból
fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
7.2. A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak, kivéve ha a
Nyereményjáték kiírása ettől eltér. A Nyeremény(ek)hez kapcsolódó személyi
jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező
viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény(ek) átadásának
helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény(ek) felhasználásának esetleges
költségei) a Nyertest terhelik.


8. Személyes adatok kezelése
8.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes
adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos
adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget
biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről,
kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti
elérhetőségein.
8.2. A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen
Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék
lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
8.3. A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
nevét és lakóhelye településének nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt
követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a
Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges
további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez
szükséges ideig és mértékben kezelje.
8.4. A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás
visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt
történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való
jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan
nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.
8.5. A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá
ahhoz, hogy a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM
leveleket küldjön a Szervező szolgáltatásaival kapcsolatban.
8.6. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja
tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a
hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
tartalmazza. A Szervező a Játékosok adatait az egyes Nyereményjátékokban
kiosztásra kerülő Nyeremény átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.

9. Vegyes rendelkezések
9.1. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett
tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.
9.2. A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et
nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza,
vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint
más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban.
9.3. A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és
minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem
kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely
döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni
igényérvényesítésének lehetőségét.
9.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot,
vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja
vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges
módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen
szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy
ezekről megfelelően tájékozódjanak.
9.5. A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a
Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem
szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.